Hệ thống hiển vi điện tử truyền qua (TEM)

:Thiết bị công nghệ cao

:Liên hệ

:024 3678 1666

Kính hiển vi điện tử truyền qua - TEM (Tranmission Electron Microscopy)

Ưu điểm: Cho phép quan sát hình ảnh dưới cấp độ nano. Cho phép phân tích cấu trúc mạng tinh thể, thành phần của mẫu…

Ứng dụng: KHVL, CNSH, khoa học sự sống và các ngành khoa học chuyên sâu khác…

Xem catalog