Kính hiển vi điện tử quét (SEM)

:Thiết bị công nghệ cao

:Liên hệ

:024 3678 1666

Kính hiển vi điện tử quét -  SEM (Scanning Electron Microscopy)

Ưu điểm: Cho phép quan sát hình ảnh cấp độ nano. Cho phép phân tích thành phần hóa học của mẫu…

Ứng dụng: KHVL, CNHH, công nghệ sinh học, khoa học sự sống…

Xem catalog