Máy phân tích mạng vector để bàn truyền thống – T5000 series_TRANSCOM INSTRUMENTS

:Thiết bị phân tích đo lường

:Liên hệ

:024 3678 1666

  • Dải tần số:300kHz~1.3GHz/3GHz/8GHz(T5113A/ T5230A/ T5280A)100kHz~8GHz(T5480)
  • Dải Dynamic:>125 dB (IFBW=10 Hz), 130 dB typical
  • Mức nhiễu thấp:<-120 dB (IFBW=10 Hz)
  • Trace Noise thấp:1 mdB rms (IFBW=3 kHz)
  • Tốc độ đo nhanh:100 μs/point (IFBW=30 kHz)
  • Độ điều hướng hiệu quả cao:>45 dB
  • Điều khiển: LAN/GPIB/USB
  • Mức tiêu thụ điện rất thấp:60W
  • “One-Key-Test” Solution

Measurement Range

Product Model

T5480A

T5280A

T5230A

T5113A

Impedance

50Ω

50Ω

50Ω75Ω1

50Ω75Ω1

Test Port Connector

N-type, female

Number of Test Ports

4

2

Frequency Range

100kHz to 8.0GHz

300kHz to 8.0GHz

300kHz to 3.0GHz

300kHz to 1.3GHz

Full CW Frequency Accuracy

±5×10-6

Frequency Resolution

1Hz

Number of Measurement Points

2 to 10001

2 to 1601

Measurement Bandwidths

1Hz to 30kHz (in 1 / 1.5 / 2 / 3 / 5 / 7 steps)

1Hz to 30kHz (in 1 / 3 steps)

Dynamic Range

115 dB, typ. 125 dB

(100kHz to 300kHz)

125dB,
typ.130dB

135 dB, typ. 140 dB

(300kHz to 8GHz)

Measurement Parameters

S11S21, S31S41,

S11,
S21, S12, S22

S11, S21, S12, S22

S11,
S21

S12S22S32S42,

S13S23S33S43,

S14S24S34S44

1 Use 75 connector via adapter

 

Effective System Data1

Product Model

T5480A

T5280A

T5230A

T5113A

Effective Directivity

46

45 dB

Effective Source Match

40

40 dB

Effective Load Match

46

45 dB

NA

1 Applies over the temperature range of 23°C ± 5°C after 40 minutes of warming-up, with less than 1°C deviation from the full two-port calibration temperature, at output power of -5 dBm and IF bandwidth 10 Hz

Measurement Accuracy

Product Model

T5480A

T5280A

T5230A

T5113A

Accuracy of Transmission Measurements (magnitude / phase)

+5dB to +15dB

0.2dB/2º

0.2dB/2º (+10dB to +13dB)

-50dB to +5dB

0.1dB/1º

0.1dB/1º (-50dB to +10dB)

-70dB to -50dB

1.5 dB/10º(100kHz to 300kHz)

0.2dB/2º(300kHz to 8GHz)

0.2dB/2º

-90dB to -70dB

1.0dB/6º(300kHz to 8GHz)

1.0dB/6º

Accuracy of Reflection Measurements (magnitude / phase)

-15dB to 0dB

0.4dB/3º

-25dB to -15dB

1.0dB/6º

1.0dB/6º

1.5 dB/7º

-35dB to -25dB

3.0dB/20º

3.0dB/20º

4.0 dB/22º

Trace stability

Trace Noise Magnitude (IF bandwidth 3 kHz)

1mdB rms (100kHz to 300kHz) 1mdB rms (300kHz to 8GHz)

1mdB rms

2 mdB rms

Temperature Dependence (per one degree of temperature variation)

0.02dB

Measurement Speed

Product Model

T5048A

T5280A

T5230A

T5113A

Measurement Time Per Point

100ms

125ms

150 ms

Source to Receiver
Port Switchover Time

10ms

10ms

NA

Typical
Cycle Times Versus

Number
of Measurement Points

(IFBW
30kHz
)

51

201

401

1601

51

201

401

1601

51

201

401

601

One-Path
Two-Port Calibration

(300kHz
to 1.3GHz
)

NA

9ms

31ms

60ms

235ms

Uncorrected(300kHz
to 10MHz
)

13.1ms

51.3ms

102.3ms

408.3ms

13ms

52ms

104ms

413ms

NA

Full Two-Port Calibration

(300kHz
to 10MHz
)

45.5ms

122.0ms

230.5ms

840.5ms

46ms

123ms

226ms

844ms

NA

Uncorrected(10MHz
to 3GHz/8GHz
)

6.5ms

21.1ms

40.5ms

157.7ms

7ms

27ms

53ms

207ms

NA

Full Two-Port Calibration

(10MHz
to 3GHz/8GHz
)

32.4ms

61.7ms

100.3ms

333.0ms

34ms

73ms

125ms

434ms

NA

Test
Port Output

Product
Model

T5480A

T5280A

T5230A

T5113A

Match (W/O System Error Correction)

18dB

15dB

20dB

Power Range

300kHz
to 1.3GHz/3GHz/6GHz

-60dBm
to +10dBm (100kHz to 6GHz)

-60dBm
to +10dBm

-55dBm
to +10dBm

-55
dBm to +3 dBm

6GHz
to 8GHz

-60dBm
to +5dBm

-60dBm
to +5dBm

NA

NA

Power
Accuracy

±1.5
dB

±1.5dB

±1.0dB

±1.5
dB

Power
Resolution

0.05dB

Test
Port Input

Product
Model

T5480A

T5280A

T5230A

T5113A

Match (W/O System Error Correction)

18
dB

25dB

30dB

Damage
Level

+26dBm

Damage
DC Voltage

+35V

Noise Level (IF Bandwidth 10 Hz)

-105dBm(100kHz to 300kHz)

-125dBm(300kHz
to 8GHz
)

-125dBm

-120dBm

-127dBm